Menu

Statut Zlaté stuhy

Statut Výroční ceny Zlatá stuha

I. Základní ustanovení
Výroční cena Zlatá stuha je celostátní ocenění v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež v České republice. Jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy v níže uvedených kategoriích a vyjádřit tímto způsobem kulturní i společenskou prestiž jak oceněných děl a jejich autorů, tak i tvorbě, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež jako celku.

II. Vyhlašovatelé Výroční ceny Zlatá stuha
§ 1. Vyhlašovatelem Výroční ceny Zlatá stuha je Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež, IČ: 48551805, se sídlem v budově Památníku národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1, registrována jako občanské sdružení MV ČR 4. 3. 1993 pod č. j. VSC/1-18910/93-R. Spolupořadateli soutěže jsou Památník národního písemnictví, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Vyhlášení ceny organizačně připravuje a řídí direktorium, které tvoří pověření zástupci vyhlašovatele a spolupořadatelů (dále jen „Direktorium“). Direktorium se sejde vždy do konce ledna příslušného ročníku vyhlášení Výroční ceny Zlatá stuha.
§ 2. Vyhlašovatelé se podílejí na organizaci a financování ceny s využitím sponzorských příspěvků, příspěvků MK ČR a dalších zdrojů.

III. Organizace Výroční ceny Zlatá stuha
§ 1. Ceny jsou vyhlašovány jednou do roka.
§ 2. Ceny jsou udíleny ve čtyřech oblastech české knižní tvorby pro děti a mládež:
Původní česká slovesná tvorba
Překlad
Výtvarná tvorba
Komiksová tvorba
 Všechny ceny v jednotlivých oblastech mají rovnocennou hodnotu.
§ 3. Knihy navržené k ocenění mohou přihlásit jejich nakladatelé, autoři, překladatelé a odborní pracovníci v oblasti literatury pro děti a mládež. Přihlášena může být kniha (tj. tisková rozmnoženina literárního díla) v českém jazyce jakéhokoli autora, která byla v Soutěžním roce poprvé vydána nakladatelstvím se sídlem v České republice.
§ 4. Knihy mohou být písemně přihlašovány v průběhu celého soutěžního roku, jímž se rozumí kalendářní rok předcházející udělení ceny (dále jen „Soutěžní rok“), nejpozději však do 15. ledna následujícího kalendářního roku na adresu: Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1, s označením „Zlatá stuha“.  Spolu s přihláškou zašle přihlašovatel na tutéž adresu dva výtisky knihy, kterou navrhuje k ocenění. Přihlašovatel zasláním přihlášky a dvou výtisků přihlašovaných knih souhlasí a bere na vědomí, že zaslané výtisky navrhované k ocenění nebudou přihlašovateli vraceny. Jeden výtisk od každého titulu bude uložen ve fondu Sukovy studijní knihovny literatury pro mládež.
§ 5. Nominované a vítězné knihy budou podle možnosti vystaveny na domácích a mezinárodních akcích, archivovány v domácích i zahraničních kolekcích.

IV. Poroty Výroční ceny Zlatá stuha
§ 1. Cenu udělují čtyři na sobě nezávislé poroty, které hodnotí původní českou slovesnou tvorbu, překlad, tvorbu výtvarnou a tvorbu komiksovou. Spolupořadatelé na základě svých profesních zaměření navrhnou členy jednotlivých porot do konce Soutěžního roku takto:
Porota pro oblast Původní česká slovesná tvorba:
Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež + Památník národního písemnictví – 3 členové poroty
Porota pro oblast Překlad:
Obec překladatelů – 3 členové poroty
Porota pro oblast Výtvarná tvorba:
Klub ilustrátorů dětské knihy – 3 členové poroty
Porota pro oblast Komiksová tvorba:
Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež – 1 člen poroty
 Klub ilustrátorů dětské knihy – 1 člen poroty
 Obec překladatelů – 1 člen poroty
Porotci jsou vybírání na základě odborného vzdělání, dlouholetých aktivních zkušeností v oboru anebo významného kulturního přínosu v oboru (mezinárodní nebo národní ocenění).
Složení porot potvrdí Výbor České sekce IBBY do 31. ledna roku následujícího po Soutěžním roku. V případě, že spolupořadatelé nenavrhnou porotce pro danou oblast tvorby, učiní tak Česká sekce IBBY.
§ 2. Porotci mohou být jmenováni opakovaně, avšak vždy s tím, že žádný člen příslušné poroty nesmí být opakovaně jmenován pro více než tři bezprostředně po sobě následující Soutěžní roky. Porotce je oprávněn jmenování odmítnout nebo se v průběhu funkčního období funkce porotce vzdát. V případě předčasného ukončení funkce některého z porotců jmenuje Direktorium náhradního člena poroty.
§ 3. Pokud se v některé z kategorií více než polovina porotců zdrží hlasování, nebude v této kategorii vyhlášen vítěz.
§ 4. Člen poroty se nesmí v daném Soutěžním roce ucházet o Výroční cenu Zlatá stuha se svou knihou. Je-li některý z porotců osobou blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve vztahu k některému z přihlášených či ve vztahu k nakladateli přihlášené knihy nebo osobou propojenou s ním, je tato skutečnost překážkou výkonu funkce porotce v příslušné porotě. O těchto skutečnostech je každý porotce povinen poté, co bude seznámen se seznamem přihlášených, učinit čestné prohlášení.
§ 5. Porota hlasuje v tajném hlasování. Počty hlasů, jichž dosáhly nominované a vítězné tituly, se nezveřejňují.

V. Závěrečné zasedání porot Výroční ceny Zlatá stuha

§ 1. Zasedání porot probíhá dvoukolově. V prvním kole, které musí být uzavřeno do 10. března následujícího kalendářního roku po Soutěžním roce, nominují poroty maximálně 4 díla (tvůrce) v každé kategorii dle části VI tohoto statutu.
§ 2. V druhém kole, které musí být uzavřeno do 15. dubna, rozhodnou poroty na základě nominací o udělení Výročních cen Zlatá stuha v kategoriích dle části VI. V každé kategorii může být udělena jen jediná Výroční cena Zlatá stuha. Poroty mají právo rozhodnout, že v některé kategorii Výroční cena Zlatá stuha udělena nebude.
§ 3. O výběru nominací i o udělení Výročních cen Zlatá stuha vedou poroty písemný zápis.
§ 4. Ocenění tvorby v jednotlivých kategoriích cenami, resp. nominací na Výroční cenu Zlatá stuha je vyjádřeno stručnou formulací, která je uvedena v příslušném diplomu a dalších doprovodných materiálech.
§ 5. Tato formulace podle § 4. části V. je zveřejněna při vyhlašování nominací a cen Výroční ceny Zlatá stuha, je dána k dispozici sdělovacím prostředkům i jiným zájemcům a je zaznamenána v průběžném archivu Výroční ceny Zlatá stuha, který je veden u vyhlašovatele i spolupořadatelů.

VI. Kategorie Výroční ceny Zlatá stuha
Ve čtyřech oblastech knižní tvorby jsou hodnocena díla. Dílem se rozumí kniha (tj. tisková rozmnoženina literárního díla) v českém jazyce jakéhokoli autora, která byla v Soutěžním roce poprvé vydána nakladatelstvím se sídlem v České republice.
§ 1. V oblasti Původní česká slovesná tvorba jsou oceňována původní slovesná díla pro děti a mládež, která byla publikována v Soutěžním roce, v následujících kategoriích:
a) beletrie pro děti
b) beletrie pro mládež
c) literatura faktu pro děti a mládež
d) teorie a kritika literatury (umění) pro děti a mládež
§ 2. V oblasti Překlad jsou oceňovány překlady děl pro děti a mládež, které byly publikovány v Soutěžním roce, v následujících kategoriích:
a) beletrie pro děti
b) beletrie pro mládež

c) literatura faktu pro děti a mládež

§ 3 V oblasti Výtvarná tvorba jsou oceňovány původní ilustrace a grafická úprava děl, která byla publikována v Soutěžním roce, v následujících kategoriích:

a)  knihy pro mladší děti

b) knihy pro starší děti a mládež

c) literatura faktu pro děti a mládež

d) výtvarný počin roku

§ 4. V oblasti Komiksová tvorba pro děti a mládež je oceňováno dílo, které bylo publikováno v Soutěžním roce.
§ 5. V každé z kategorií mohou být nominovány nejvýše 4 knihy.
§ 6. Porota má právo neudělit nominace ani ceny v kategorii, v níž podle soudu porotců v daném roce nevznikne žádné hodnotné dílo.
§ 7. Každá z porot může navrhnout cenu ve zvláštní kategorii. Zvláštní kategorií může být v případech výjimečných a hodných mimořádné pozornosti: ocenění dlouhodobé, resp. celoživotní tvůrčí práce v oblasti slovesné, výtvarné a překladatelské, ocenění nakladatele za ediční počin včetně edičních řad. Návrhy jednotlivých porot potvrzuje Česká sekce IBBY.
§ 8. Ocenění může být uděleno in memoriam, pokud se takové ocenění vztahuje k Soutěžnímu roku.

VII. Ocenění Výroční ceny Zlatá stuha

Nominace a ceny Výroční ceny Zlatá stuha

§ 1. Knihy nominované na Výroční cenu Zlatá stuha vyhlásí Direktorium do konce dubna roku následujícího po Soutěžním roku.
§ 2. Ocenění Výroční ceny Zlatá stuha vyhlásí a slavnostně předá Direktorium do konce května roku následujícího po Soutěžním roku.
§ 3. Součástí ocenění je diplom, dle možností i věcná cena uměleckého charakteru.
§ 4. Výroční cena Zlatá stuha není spojena s finanční odměnou.
§ 5. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo cenu neudělit nebo udílení cen odvolat nebo zrušit.

VIII. Zvláštní ustanovení

§ 1.  Direktorium zajistí diplomy (v případě možností i věcné ceny uměleckého charakteru), které nejsou spojeny s finančními odměnami.
§ 2.  Direktorium zajistí slavnostní předání cen.
§ 3.  Direktorium zajistí podle svých možností propagaci Výroční ceny a publicitu jejích výsledků včetně přizvání zástupců medií k slavnostnímu předání cen.
§4. Vyhlašovatel ani spolupořadatelé nenesou náklady přihlašovatelů ani nominovaných spojené s Výroční cenou.
IX. Závěrečné ustanovení

§ 1. Tento statut nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 2. Jeho jednotlivá ustanovení mohou být měněna pouze se souhlasem Direktoria, a to pouze takovými dodatky, které jednotliví členové Direktoria signují.

Za Česká sekce IBBY - Společnost přátel knihy pro mládež  – Jana Čeňková, předsedkyně.
 za Památník národního písemnictví –  Zdeněk Freisleben, ředitel PNP
 za Klub ilustrátorů dětské knihy – Renáta Fučíková, předsedkyně
za Obec překladatelů – Jarka Vrbová, pověřený zástupce

  Projednáno dne 30. 10. 2014