Menu

17.4. / KONFERENCE / ODKAZ OTY HOFMANA LITERATUŘE A FILMU

SOUČASNOST LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Téma: ODKAZ OTY HOFMANA LITERATUŘE A FILMU
ČESKO-NĚMECKÁ KONFERENCE K NEDOŽITÝM DEVADESÁTINÁM TVŮRCE

PRVNÍ KONFERENČNÍ DEN, PRAHA
úterý 17. 4. 2018
místo konání:Císařský sál, Karolinum, Ovocný trh 3
moderuje: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK

9.30 – 10.00 registrace účastníků
10.00 – 10.20 Zahájení konference – úvodní slovo pronese doc. PhDr. Jan Halada, CSc., ředitel IKSŽ, Fakulta sociálních věd UK

10.20 – 10.40
Scenáristická tvorba Oty Hofmana v letech 1953-1960
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
Konferenční příspěvek bude věnován scenáristické tvorbě Oty Hofmana v letech 1953-1960, kdy výchozím bodem bude Hofmanovo absolvování pražské FAMU s připomenutím jeho zájmu o tvorbu pro děti již během studia. Příspěvek se zaměří na scenáristické počátky Hofmanovy tvorby ve Filmovém studiu Barrandov. Zařadí jeho první realizované scénáře do celkového kontextu hrané tvorby pro děti a mládež. Prezentuje dobové ohlasy na tyto filmy (recenze, uvedení na festivalech). Bude zmíněna i Hofmanova spolupráce s Československou televizí.

10.40 – 11.00
Podíl Otty Hofmana na vzniku filmu Tři oříšky pro Popelku
SteffenRetzlaff, SchlossMoritzburg
Příspěvek mapuje důležitý podíl Otty Hofmana na vzniku filmu Tři oříšky pro Popelku, který by bez jeho přispění s největší pravděpodobností nikdy nevznikl. Na základě rozhovorů a zatím neznámých pramenů z archivů v Berlíně a Praze se dá – alespoň částečně – rekonstruovat, jak Hofman zprostředkoval přijetí scénáře Františka Pavlíčka pod krycím jménem Bohumily Zelenkové, obhájil tento projekt ve filmových studiích Barrandov a ovlivnil jeho natáčení.

11.00 - 11.20
Pan Tau a tisíc zázraků: kniha-experiment
Doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
Příspěvek představí knižní podobu známé postavy pana Tau. Roku 1974 vyšla poprvé kniha Oty Hofmana s názvem Pan Tau a tisíc zázraků, kterou originálním způsobem ilustroval Jiří Šalamoun. Kniha je ovšem originální více způsoby: autor ji pojal jako mezinárodní detektivku s aluzemi na reálné osoby a filmová i literární díla. Vystupuje tu dokonce i herec Otto Šimánek, Carrollova Alenka nebo tehdy známý delfín Filip z amerického seriálu. Ale knížka je i formálním experimentem a narazíme tu jak na část původního scénáře, tak na imaginární přepis magnetofonového záznamu či fiktivní články z tisku.

11.20 – 11.40
Andersen podle Hofmana - Hofmanova Malá mořská víla
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D., Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Příspěvek se zaměří na filmovou adaptaci Malé mořské víly H. Ch. Andersena, na Hofmanův adaptační přístup, aktualizační posuny apod.

11.40 – 12.00 diskuze
Káva a občerstvení po celou dobu jednání.
12.00 – 14.00 oběd

14.00– 14.20
Ota Hofman v čele tzv. nové vlny v próze pro děti a mládež
Doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Příspěvek se zabývá prózami Oty Hofmana, v nichž demýtizuje obraz dětství a specifickými naračními prostředky ovlivněnými filmem sbližuje tvorbu pro děti s produkcí pro dospělé. Interpretační analýzy Hofmanových próz z 60. a 70. let 20. století ukazují měnící se pojetí dětského hrdiny, a to v dobovém literárním kontextu tzv. nové vlny, i v přesazích k současnosti.

14.20– 14.40
Dětství a stáří v díle Oty Hofmana a Pavla Čecha
Mgr. Ester Nováková, Ph.D., Katedra českého jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Příspěvek se soustředí na zobrazení souvztažnosti dětství a stáří v díle Oty Hofmana a Pavla Čecha, současného tvůrce obrazových knih. Oba autoři narážejí ve své tvorbě na setkávání nejstarší a nejmladší generace, každý po svém, přesto však téma dětských snů a intenzivních prožitků více či méně fantazijních dobrodružství spojuje Hofmana s Čechem podobně jako děti a starce v jejich dílech.

14.40 – 15.00diskuze
15.00závěr prvního konferenčního dne

DRUHÝ KONFERENČNÍ DEN, LIBEREC
středa 18. 4. 2018
místo konání:Krajská vědecká knihovna v Liberci
moderuje: doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D., Fakulta sociálních věd UK
9.15 – 9.45registrace účastníků

9.45 – 10.00 Zahájení konference– úvodní slovo Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka KVK v Liberci, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, PhDr. Jana Čeňková,Ph.D.,Fakulta sociálních věd UKInstitut komunikačních studií a žurnalistiky, Dagmar Helšusová, předsedkyně Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci

10.00– 10.20
Ota Hofman - scenárista Československého dětského filmu
Mgr. Ondřej Slanina, Katolická teologická fakulta UK, Ústav dějin křesťanského umění
Příspěvek se zaměří na dílo Oty Hofmana v období od roku 1969 do roku 1989, kdy byl aktivním scenáristou, šéfdramaturgem tvůrčí skupiny pro děti a mládež na Barrandově a klíčovou postavou v mezinárodních koprodukcích mezi Československem a produkcemi ze SRN a NDR.

10.20 – 10.40
Pozdní tvorba Oty Hofmana: mezi filmovou pohádkou Chobotnice z Čertovky (1987) a povídkami Návrat na planetu Mikymauz (1989)
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.,Fakulta sociálních věd UK,Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Hofmanova poslední knižní díla nebyla (kromě filmového seriálu a filmu o „chobotnicích“) kriticky reflektována. Spojuje se v nich celoživotní Hofmanovo tvůrčí směřování -  moderní pohádka vyprávěná filmovými prostředky a hořké povídky, oslovující dospělé a dospívající.  Navazují na kontext pohádkové a povídkové tvorby scénáristů a zároveň autorů nové vlny v 60. letech.

10.40 – 10.55diskuze
10.55 – 11.15přestávka

11.15 – 11.35
Ota Hofman a James Krüss - dva různé a přesto blízké světy
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.,Pedagogická fakulta UK, Katedra germanistiky
Příspěvek se zabývá světy dětství a dětským aspektem v tvorbě autorů, které propojila nejen postava Pana Tau. Středobodem příspěvku je autorská metoda v různých oblastech tvorby, tj. jak v tvorbě určené dětskému čtenáři, tak mládeži a sekundárně i čtenáři dospělému. Klíčová otázka, na niž se příspěvek pokusí odpovědět, zní: jakým způsobem se fantazie může stát součástí (literární) reality?

11.35 – 11.55
Dorián Oty Hofmana
Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., Pedagogická fakultaUniverzity Hradec Králové, Katedra českého jazyka a literatury
Pohádkově laděná próza s neobvyklým názvem Dorián vyšla k šedesátému výročí narození scénáristy a autora literatury pro děti Oty Hofmana. Útlá knížka s černobílými ilustracemi Miloslava Jágra se v kontextu autorovy pohádkové tvorby ztrácí. Zaslouží si však stejnou pozornost jako jiné Hofmanovy texty. Příspěvek se zaměří na deskripci pohádkových motivů a jejich propojenost s realitou světa dětí jako nosného znaku Hofmanova Doriána.

11.55 – 12.10diskuze
12.10 – 13.10oběd

13.10 – 13.35
Ota Hofman nizozemsky
PhDr. Eva Toufarová – Brázdová, Filozofická fakultaUniverzity Palackého Olomouc, Katedra neederlandistiky
Příspěvek mapuje recepci tvorby Oty Hofmana v nizozemsky mluvící jazykové oblasti.

13.35– 13.55
Jak podnětný může být snímek scénáristy Oty Hofmana Vlak do stanice nebe (1972) pro dnešní děti?
Bc. Denisa Dubšíková a Bc. et Bc. Šárka Holanová
Příspěvek představí možnosti využití tohoto filmu ve výuce na 2. stupni ZŠ, a to prostřednictvím metody zprostředkovaného učení. V rámci projektového vyučování lze na uvedené dílo díky časovému prostoru nahlížet více perspektivami a s využitím mezipředmětových vztahů dějepisu, českého jazyka a literatury. Žáci získají novou schopnost nadhledu ve vztahu ke sledování filmu s historickým námětem. Posílení této schopnosti pomůže dětem k rozvoji kritické interpretace filmu.

13.55 – 14.10 diskuze
14.10 závěr druhého konferenčního dne

14.15–14.45
Vernisáž výstavy Ota Hofman (1928 – 1989)
Instalace a zahájení výstavy: Mgr. Ondřej Slanina, Otto Hofman
15.00 – 16.30
Radnice - křest digitalizované podoby Pana Tau – pro pozvané hosty
Občerstvení

TŘETÍ KONFERENČNÍ DEN (SEMINÁŘE), LIBEREC
čtvrtek 19. 4. 2018
moderuje:PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.,Pedagogická fakulta UK, Katedra germanistiky
Téma: Koncept dětského hrdiny nejen v tvorbě Oty Hofmana a skutečných dětí v žánrově odlišné tvorbě
9.00 – 9.30registrace účastníků

9.30 – 11.00
Mgr. Pavlína Lišovská, Knihovna Jiřího Mahena v Brně
téma z pohledu knihovníka
Neobyčejné hrdinství
Není hrdina jako hrdina. Každý z nás jsme originál a každý z nás má nějaké potřeby, přání a tužby. Na tomto programu si ukážeme, že podoby hrdinství mohou mít různorodou povahu i podobu a že není vše takové, jaké by se mohlo na první pohled zdát.

11.00 – 11.30přestávka

11.30 – 12.30
PhDr. David Čáp, Ph.D., Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie
téma z pohledu psychologa
Dětský hrdina v díle Oty Hofmana –starosti skutečných dětí
Je dílo Oty Hofmana pouze rodinná zábava nebo se v něm objevují dětské starosti? Domnívám se, že za zábavou stojí hluboké porozumění dětem a jejich trápením a přáním. V semináři se podíváme na to, jak Ota Hofman zpracovával dětská trápení a jak se jeho hrdinové příliš neliší od dětí, které můžeme potkat kdekoliv.

12.30 – 13.30oběd

13.30 – 15.00
Mgr. Jarmila Sulovská, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL, Katedra českého jazyka
téma z pohledu pedagoga
Dětský a dospívající hrdina v problémových situacích
Workshop je zaměřen na práci s literárními texty s dříve tabuizovanými tématy - zdravotním, mentálním, sociálním handicapem, šikanou a smrtí. Pozornost bude věnována i příběhům s detektivní zápletkou.

15.00 závěr konference
Souběžně s programem konference proběhne literární workshoppro studenty žitavského gymnázia na téma Dětský hrdina v díle Oty Hofmana a skutečné děti a Fantazie versus/a realita. Ve workshopu se bude pracovat s úryvky textů a částmi filmů z různých děl Oty Hofmana. Workshop povede PhDr. Tamara Bučková, Ph.D., Pedagogická fakulta UK, Katedra germanistiky.