Menu

Stanovy české IBBY

Úplné znění stanov spolku

Česká sekce IBBY
Valná hromada spolku Česká sekce IBBY, IČ: 485 51 805 jakožto nejvyšší orgán spolku učinilav souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník rozhodnutí o změně stanov spolku Česká sekce IBBY, když svým usnesením v plném rozsahu nahradila původní stanovy spolku a přijala nové stanovy v následujícím znění:

STANOVY SPOLKU

Preambule

Právo dítěte na všeobecné vzdělání a přímý přístup k informacím je jednou ze zásad Mezinárodní konvence o právech dítěte. Produkce a rozšiřování kvalitní literatury pro děti a mládež toto právo dětí výrazně ovlivňuje a napomáhá k jeho realizaci. Protože literatura pro děti a mládež má svá specifika, bylo založeno Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu – International Board on BooksforYougPeople (IBBY), které se k Mezinárodní konvenci o právech dítěte plně hlásí a chce se podílet na realizaci jejích cílů. IBBY v současné době sjednocuje národní sekce, členy a jednotlivce, jejichž společnou ideou je zájem o literaturu pro děti a mládež a mezi které patří i Česká sekce IBBY.


Čl. I
Název a sídlo spolku

1.1    Název spolku zní: Česká sekce IBBY, z.s.

(dále jen „spolek“)

1.2    Sídlo spolku: Praha


Čl. II
Statut spolku

Spolek je samosprávným a dobrovolným svazkem členů založeným k naplňování jejich společného zájmu a cílů. Spolek je nevládní, nepolitickou a neziskovou organizací pracující výhradně ve veřejném zájmu a je členem Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu – International Board on BooksforYoungPeople. Spolek je právnickou osobou řídící se právním řádem České republiky a zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je založen na dobu neurčitou.


Čl. III
Účel a cíle spolku

3.1    Hlavním cílem a účelem spolku je usilovat a pečovat o vysokou uměleckou a obsahovou úroveň literatury pro děti a mládež a podporovat literární tvorbu pro děti a mládež včetně její všestranné propagace. Spolek svou činností podporuje výzkum a odborné bádání v oblasti literatury pro děti a mládež a zejména pak přispívá k mezinárodní spolupráci a snaze o porozumění mezi národy prostřednictvím literatury pro děti a mládež. Pomoc spolku rovněž směřuje k osobám, které jsou prostředníky mezi literaturou a dětskými recipienty.

3.2    Spolek dosahuje svého účelu a vytyčených cílů mimo jiné i těmito formami činnosti:

a)    národní i mezinárodní propagací a podporou české literatury pro děti a mládež,

b)    organizací konferencí, sympózií, profesních setkání, seminářů a tvůrčích dílen,

c)    organizací soutěží a cen literatury pro děti a mládež,

d)    vydavatelskou činností vč. vlastních propagačních materiálů a tiskovin,

e)    spoluprací s předními odborníky v dané oblasti a dále s jednotlivci, skupinami a organizacemi obdobného zaměření v České republice i v zahraničí,

f)    bádáním a podporou bádání v oblasti literatury pro děti a mládež,

g)    prezentační, popularizační a iniciační činností ve vztahu k literatuře pro děti a mládež a

h)    získáváním finančních prostředků od osob soukromého i veřejného práva, jakož i od členů spolku ve formě členských příspěvků a jejich využitím ve prospěch spolku a cílových skupin.

3.3    Spolek může vedle své výše popsané hlavní činnosti vyvíjet za účelem financování svých aktivit i vedlejší hospodářskou činnost podporující svým účelem činnost hlavní. O předmětu vedlejší hospodářské činnosti rozhoduje příslušný orgán spolku v souladu s těmito stanovami.


Čl. IV
Členství ve spolku

4.1    Členem spolku může být každá osoba mající zájem a možnost plnit stanovené cíle spolku z titulu své činnosti, profese, odbornosti, zkušenosti či profesního zájmu či zaměření. Členové mohou spolek využívat i jako prostředníka své činnosti, která však vždy musí odpovídat účelu spolku a jeho cílům a jen a pouze při vázanosti právním řádem České republiky a těmito stanovami.

4.2    Členství ve spolku je řádné nebo čestné.

4.3    Řádným členem spolku může být fyzická i právnická osoba. Čestným členem spolku může být jen fyzická osoba. Členem spolku se může stát pouze plně svéprávná a bezúhonná fyzická osoba. Tyto předpoklady musí splňovat i fyzická osoba, která ve spolku zastupuje bezúhonnou právnickou osobu jakožto člena spolku.

4.4    Zájemce o řádné členství ve spolku podá výboru spolku písemnou přihlášku k členství obsahující zejména základní údaje o zájemci. Přihláška k členství fyzické osoby obsahuje i její čestné prohlášení o tom, že je plně svéprávná a bezúhonná. Přihláška k členství právnické osoby obsahuje její čestné prohlášení o tom, že je bezúhonná a o tom, že předpoklady plné svéprávnosti a bezúhonnosti splňuje i její zástupcepodle odstavce 4.3. Právnická osoba v přihlášce k členství uvede, zda ji zástupce bude zastupovat na základě plné moci nebo z titulu výkonu funkce statutárního orgánu; má-li právnická osoba kolektivní statutární orgán, určí jednu osobu, která ji bude při výkonu práv a povinností člena spolku zastupovat.Řádné členství ve spolku vzniká rozhodnutím výboru spolku o přijetí nového člena.

4.5    Čestným členem mohou být fyzické osoby, které se zvlášť zasloužily o rozvoj a podporu činnosti spolku a o prosazování a uskutečňování jeho cílů a myšlenek ve svém osobním i profesním životě, pokud je jim čestné členství ve spolku nabídnuto a pokud je přijmou. Návrhy jmen čestných členů podává valné hromadě spolkový výbor. Po schválení usnesení valné hromady o možném udělení čestného členství je nabídka čestného členství předložena příslušné osobě, která se stává čestným členem spolku okamžikem výslovného přijetí takové nabídky.

4.6    Členství ve spolku zaniká:

    a)    úmrtím člena spolku, je-li jím fyzická osoba,

    b)    zánikem člena spolku, je-li jím právnická osoba,

c)    vzdáním se členství na základě písemného oznámení o vystoupení ze spolku doručeného k rukám statutárního orgánu s účinností ke dni doručení,

d)    vyloučením člena spolku na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu,

e)    ztrátou alespoň jednoho z předpokladů pro členství ve spolku (svéprávnosti či bezúhonnosti) a tedy právní mocí rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti člena – fyzické osoby nebo právní mocí rozhodnutí odsuzujícího člena spolku za spáchánítrestného činudle trestního zákoníku, resp. zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

4.7    Kterýkoliv člen může být ze spolku v souladu s odst. 4.6 písm. d) vyloučen na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku v případě:

a)    závažného nebo opětovného porušení stanov spolku či jiného nařízení, usnesení orgánů spolku nebo souvisejících právních předpisů,

b)    poškození nebo vážného ohrožení zájmů či dobrého jména a pověsti spolku,

c)    závažného nebo opakovaného porušení povinností člena spolku plynoucích z příslušných právních předpisů nebo těchto stanov.

4.8    V případě existence důvodu pro vyloučení člena spolku zašle statutární orgán k rukám člena písemné upozornění na možnost vyloučení a připojí výzvu s přiměřenou lhůtou k nápravě či k odstranění závadného stavu, je-li možné tak učinit. Zároveň člena vyzve, aby se k existenci důvodů pro vyloučení vyjádřil a předložil svou případnou obhajobu, a to buď písemně, nebo osobně na zasedání nejvyššího orgánu. V případě nečinnosti člena dle tohoto odstavce platí, že s důvody vyloučení ze spolku souhlasí. O vyloučení člena rozhoduje nejvyšší orgán spolku na návrh výboru a po předchozím projednání. Usnesení nejvyššího orgánu spolku o vyloučení člena je účinné okamžikem přijetí.

4.9    Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.


V.
Práva a povinnosti členů spolku

5.1    Řádní členové spolku mají právo účastnit se činnosti spolku a zejména mají právo účastnit se zasedání nejvyššího orgánu, hlasovat na něm a volit a být voleni do orgánů spolku. Členové spolku zároveň mohou být voleni do orgánůMezinárodního sdružení pro dětskou knihu – International Board on BooksforYougPeople (IBBY). Každý člen spolku má jeden hlas.

5.2    Čestní členové spolku mají právo účastnit se činnosti spolku a právo účastnit se zasedání nejvyššího orgánu spolku. Čestní členové spolku mohou být voleni do volených orgánů spolku. Čestní členové mají hlasovací právo na valné hromadě jen v případě, že jsou zároveň zvolenými členy voleného orgánu spolku; v takovém případě má čestný člen jeden hlas. V opačném případě čestní členové hlasovací právo na valné hromadě nemají a mají pouze hlas poradní. Čestní členové spolku mohou být voleni do orgánů Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu – IBBY.

5.3    Členové spolku jsou povinni dodržovat stanovy spolku a příslušné právní předpisy a respektovat nařízení, usnesení či jiné pokyny orgánů spolku vydané v rámci jejich působnosti.

5.4    Členové spolku jsou povinni naplňovat v souladu s těmito stanovami a příslušnými právními předpisy cíle spolku a zdržet se veškerého jednání, které by mohlo poškodit nebo by poškozovalo dobré jméno a pověst spolku a jeho činnost.

5.5    Řádní členové spolku platí členské příspěvky za podmínek a ve výši stanovené příslušným orgánem dle těchto stanov.

5.6    Člen spolku (fyzická i právnická osoba) se může nechat za účelem účasti a hlasování na schůzi či schůzích valné hromady zastoupit jiným členem spolku na základě písemné plné moci i bez úředně ověřeného podpisu. Zastoupení na základě generální plné moci se připouští.V případě zastoupení se zástupce člena spolku na valné hromadě prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a aktuálním výpisem z obchodního nebo jiného rejstříku, zastupuje-li právnickou osobu, a dále plnou mocí udělenou členem spolku, za kterého se valné hromady účastní.


VI.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) valná hromada, která je nejvyšším orgánem spolku,

b) výbor, který je statutárním orgánem spolku a

c)kontrolní komise, která je kontrolním orgánem spolku.


VII.
Valná hromada

7.1    Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada složená ze všech členů spolku.

7.2    Valná hromada zasedá podle potřeby, minimálně však jedenkrát ročně. První zasedání valné hromady se koná vždy v první polovině kalendářního roku.

7.3    Valnou hromadu svolává statutární orgán pozvánkou s uvedením programu zasedání doručenou k rukám členů spolku prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo e-mailem i bez zaručeného elektronického podpisu a uveřejněním na internetových stránkách spolku, jsou-li zřízeny. Pozvánku na zasedání valné hromady rozešle statutární orgán členům spolku minimálně dvacet (20) dnů přede dnem konání. Nejméně týden přede dnem konání valné hromady umožní svolavatel členům spolku nahlédnout do podkladů pro zasedání, a to odesláním na e-mail, zasláním prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo zveřejněním v sídle spolku nebo na jeho internetových stránkách.

7.4    Statutární orgán je oprávněn svolat i mimořádnou valnou hromadu spolku, a to nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy se o důvodu svolání mimořádné valné hromady dozví, nebo kdy obdrží písemnou žádost o svolání mimořádné valné hromady podepsanou minimálně jednou třetinou všech členů spolku nebo všemi členy kontrolní komise (kvalifikovaná žádost). V žádosti musí být uvedeny důvody pro svolání mimořádné valné hromady a návrh usnesení, které by valná hromada měla přijmout. V případě obdržení kvalifikované žádosti je statutární orgán povinen zasedání valné hromady svolat. Při konání mimořádné valné hromady se obdobně použijí ustanovení o zasedání řádné valné hromady.

7.5    Zasedání valné hromady řídí předseda výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen statutárního orgánu. Valná hromada na návrh výboru volí zapisovatele. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis s uvedením data a místa konání, kontroly usnášeníschopnosti, programu zasedání, přijatých usnesení a hlasování o nich. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. K zápisu se připojuje prezenční listina.

7.6    Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů spolku oprávněných hlasovat. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku oprávněných hlasovat, není-li stanoveno jinak. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů spolku v případech dle odst. 7.8 písm. a) a c). O bodech, které nebyly zařazeny na pořad zasedání, může valná hromada hlasovat pouze se souhlasem dvoutřetinové většiny přítomných členů spolku oprávněných hlasovat. Valná hromada spolku rozhoduje usnesením.

7.7    Není-li valná hromada usnášeníschopná, přeruší předsedající její zasedání na dobu minimálně jedné hodiny. Pokud valná hromada není usnášeníschopná ani po uplynutí doby přerušení, skončí předsedající po kontrole usnášeníschopnosti její zasedání a statutární orgán svolá náhradní valnou hromadu.Náhradní zasedání valné hromady se koná nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne původního termínu zasedání, nejdříve však po dvaceti (20) dnech ode dne konání schůze původní. Pozvánky na náhradní zasedání valné hromady rozešle svolavatel nejdéle do deseti (10) dnů ode dne původního termínu zasedání. Z pozvánky musí být patrné, že se jedná o náhradní valnou hromadu. Na pořad náhradního zasedání valné hromady musí být zařazeny záležitosti, které byly zařazeny na pořad zasedání původního. O záležitostech, které na pořad původního zasedání zařazeny nebyly, lze hlasovat pouze při splnění podmínek odstavce 7.6 věta čtvrtá tohoto článku.

7.8    Do působnosti valné hromady náleží:

a)    rozhodování o změně stanov,jakož i schvalování základního zaměření spolku, jeho hlavní a vedlejší činnosti, vymezení jeho cílů a účelu a jejich případných změn,

b)    volba a odvolání členů výboru a kontrolní komise,

c)    rozhodování o zrušení spolku s likvidací, jmenování likvidátora a o vypořádání a účelovém určení likvidačního zůstatku a o přeměně spolku,

d)    schvalování rozpočtu, schvalování účetní závěrky a zprávy o hospodaření spolku za uplynulý rok

e)    schvalování zprávy výboru o činnosti spolku za uplynulý rok,

    f)    přijetí zprávy kontrolní komise o kontrole spolku za uplynulý rok,

g)    rozhodování o vyloučení člena spolku,

h)    rozhodování o udělování čestného členství osobám dle návrhu výboru,

i)    rozhodování o uložení povinnosti členům spolku platitčlenské příspěvkynebo o jejím zrušení, jakož i rozhodování o výši a splatnosti členských příspěvků či jejich změně.

7.9    V případě zvýšení částky členského příspěvku hrazeného spolkem ve prospěch Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu – International Board on Books for Youg People (IBBY)na základě usnesení IBBY nebo na základězměny příslušného měnového kurzu (švýcarský frank), dochází k automatickémuzvýšení členských příspěvků placených členy spolku v jeho prospěch a tedy ke zvýšení příspěvku člena i bez příslušného usnesení valné hromady spolku dle odst. 7.8 písm. i).Zvýšení příspěvků dle předchozí věty bude rozpočteno vždy rovnoměrně a příspěvky členů se zvyšují rovným dílem. Změnu výše členských příspěvků a počátek jejich splatnosti ve změněné výši v případě dle tohoto odstavceoznámí členům spolku statutární orgán.


VIII.
Výbor

8.1    Statutárním orgánem spolku je výbor, který je orgánem kolektivním a který jedná za spolek, není-li stanoveno jinak.

8.2    Výbor spolku má devět (9) členů, kteří jsou voleni valnou hromadou ze členů spolku. Funkční období člena výboru tříleté. Opětovná volba je možná.

8.3    Výbor spolku volí a odvolává předsedu a místopředsedu výboru. Místopředseda předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti.

8.4    Zasedání výboru svolává předseda, a to nejméně třikrát ročně. O zasedání výboru se pořizuje zápis s uvedením data a místa konání, programu jednání a přijatých usnesení. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel. Mezi zasedáními výboru organizují běžnou činnost spolku předseda, místopředseda či pověřený člen výboru.

8.5    Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru a v době jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy. Výbor rozhoduje usnesením. Každý člen výboru má jeden hlas.

8.6    Do působnosti spolkového výboru náleží především:

a)    jednání za spolek a zastupování spolku vůči třetím osobám,

b)    svolávání a organizace valné hromady,

c)    rozhodování o přijetí nových řádných členů spolku a předkládání návrhů valné hromadě na udělení čestného členství,

d)    předkládání návrhů valné hromadě na vyloučení členů spolku,

e)    vedení seznamu členů spolku,

f)    ostatní záležitosti, které nejsou svěřeny valné hromadě, jakož i veškerá organizace činnosti spolku a jeho běžná správa (administrativní, právní, ekonomická aj.).

8.7    Funkce člena výboru končí zánikem členství ve spolku nebo uplynutím funkčního období. Funkce člena výboru dále zaniká odstoupením z funkce oznámeným osobně na zasedání výboru či valné hromady nebo písemně na adresu sídla spolku. V případě odstoupení zaniká funkce člena výboru uplynutím dvou (2) měsíců od oznámení/dojití prohlášení o odstoupení, není-li v prohlášení uveden den pozdější nebo není-li před uplynutím této doby na místo odstupujícího člena výboru zvolen člen nový. Funkce člena výboru rovněž zanikájeho odvoláním valnou hromadou i bez udání důvodu, a to s účinností ke dni přijetí příslušného usnesení valné hromady.

8.8    V případě poklesu počtu členů výborukooptují zbývající členové výboru potřebný počet náhradních členů do nejbližšího zasedání řádné valné hromady, jež rozhodne o řádné volbě potřebného počtu členů výboru pro nové funkční období. Klesne-li počet členů výboru pod polovinu, svolá výbor mimořádnou valnou hromadu dle článku VII odst. 7.4 stanov.

8.9    Výbor vede seznam všech členů spolku s uvedením jejich jména, data narození, resp. identifikačního čísla, adresy bydliště či sídla a kontaktního údaje (e-mail). Seznam členů spolku je neveřejný a nahlížet do něj mohou pouze členové spolku, a to na žádost adresovanou výboru.

8.10    Spolkový výbor je oprávněn sjednávat jménem spolku smluvní vztahy, uzavírat za spolek smlouvy a dohody a poskytovat či přijímat plnění bez výslovného souhlasu či zmocnění valné hromady, nepřesahuje-li celkové plnění poskytované spolku nebo spolkem hodnotu ve výši1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). V případě, že plnění přesahuje limit dle předchozí věty, je spolkový výbor povinen vyžádat si předchozí souhlas valné hromady. V případě odmítnutí udělení takového souhlasu není spolkový výbor oprávněn příslušnou smlouvu uzavřít či plnění poskytnout/přijmout.

8.11    Jednání za spolek:Za spolek je oprávněn jednat ve všech věcech výbor, a to předseda nebo místopředseda výboru samostatně. Podepisování se děje tak, že k nadepsanému názvu spolku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda výboru.


IX.
Kontrolní komise

9.1    Kontrolní komise je kolektivním kontrolním orgánem spolku dohlížejícím na dodržování stanov a platných právních předpisů orgány spolku. Kontrolní komise dohlíží na řádné a účelné hospodaření spolku, upozorňuje výbor a valnou hromadu na nedostatky v činnosti spolku anavrhuje nápravná opatření. Kontrolní komise předkládá valné hromadě zprávu o kontrole spolku za předcházející kalendářní rok.

9.2    Kontrolní komise spolku má tři (3) členy, kteří jsou voleni valnou hromadou ze členů spolku. Funkční období člena kontrolní komise je tříleté. Opětovná volba je možná. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru spolku.Kontrolní rada ze svého středu volí předsedu.

9.3    Zasedání kontrolní komise svolává předseda, a to nejméně jedenkrát ročně. O zasedání kontrolní komise se pořizuje zápis s uvedením data a místa konání, programu jednání a přijatých usnesení. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel.

9.4    Kontrolní komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Komise rozhoduje usnesením a každý člen komise má jeden hlas.

9.5    Na kontrolní komisi se přiměřeně použijí ustanovení čl. VIII o výboru.


X.
Hospodaření spolku

10.1    Spolek získává finanční prostředky na svou činnost a hospodaří tzv. samofinancováním, tj. zejména získáváním finančních prostředků od osob soukromého i veřejného práva (např. sponzorské dary, dotace, granty), jakož i od členů spolku ve formě členských příspěvků nebo z výnosů z vlastní činnosti.

10.2    Spolek v rámci svého hospodaření zejména zabezpečuje přidělování finančních prostředků těm subjektům, jejichž prostřednictvím naplňuje svůj program, dále zajišťuje úhradu členských příspěvků Mezinárodnímu sdružení pro dětskou knihu -International Board on BooksforYougPeople (IBBY) a zajišťuje po stránce finanční chod a běžnou správu spolku včetně poskytování finančního plnění na základě uzavřených smluv a v souladu s těmito stanovami. Spolek vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy. Veškeré poskytnuté či přijaté finanční prostředky musí být řádně vyúčtovány.

10.3    Spolek hospodaří dle rozpočtu schváleného valnou hromadou na návrh spolkového výboru. Kontrolní komise se k rozpočtu před jeho schválením vyjádří.

10.4    Valná hromada spolku schvaluje účetní závěrku a zprávu o hospodaření spolku na návrh spolkového výboru. Kontrolní komise se k účetní závěrce a zprávě o hospodaření spolku před jejich schválením vyjádří.


XI.
Zrušení spolku s likvidací

11.1    O zrušení spolku s likvidací a o vypořádání a účelovém určení likvidačního zůstatku, jakož i o jmenování osoby likvidátora rozhoduje valná hromadadvoutřetinovou většinou přítomných členů. Po zrušení spolku valnou hromadou se provede likvidace dle příslušný ustanovení zákona. Likvidátora jmenuje valná hromadadle návrhu spolkového výboru. Likvidátorem může být i člen výboru spolku. Likvidátorem nemůže být člen kontrolní komise spolku.

11.2    V případě zrušení spolku s likvidací rozhodne valná hromada o vypořádání likvidačního zůstatku, a to tak, aby byl likvidační zůstatek převeden na právnickou osobu s obdobným účelem a cíli jako jsou účel a cíle spolku, nebo aby byl mezi takové právnické osoby rozdělen.


XII.
Závěrečná ustanovení

Právní poměry spolku, jakož i veškeré právní poměry jeho členů a jejich práva a povinnosti se řídí těmito stanovami a právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Praze dne: Leden 2016

__________________________________
předseda výboru

Existují jiný léky. Samozřejmě není nic nemůžete objednat na webu ještě. Obecně platí, že pokud jste ztratil charisma, šarm ke svému partnerovi, léky, jako Viagra ke zlepšení potence je nepravděpodobné, aby mu pomohl zpět. Přečtěte si více o Erektilní dysfunkce. Možná vůle číst o http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html Mám dotaz Měli bychom je http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html. Stejně jako všechny ostatní léky, Viagra je také klasifikován podle of je hlavní složkou. V současné době u mužů jakéhokoliv věku, může to být časný varovný signál pro těžké nemoci, takže je to důležité pro vaše celkové zdraví, a to nejen váš pohlaví život, vidět sex terapeuta, pokud potíže s erekcí. Bezpodmínečně je třeba vzít vše druhotný vlivy v úvahu před nákup nějaké léky. Obvykle online farmacii, která nabízí ED léky, jako je Viagra bez platného předpisu není bezpečné. Když si koupíte od neznámého webové stránce, riskujete, jak se dostat supposititious léky.